حياط خلوت
Monday, January 28, 2002

٭ سلامي دوباره چند روزي را به دليل گرÙ�تاري Ù�رصت نوشتن پيدا نكردم !!آه كه چقدر سخت است دوري از كس Ùˆ چيزي كه به بودن با او عادت كرده اي!!ولي خواهم نوشت Ùˆ با تو خواهم Ú¯Ù�ت از انچه بر من در اين چند روز گذشت.
حسن جان از صميم قلب براي تو و همسر نازنينت آرزوي سعادت و روزهاي هميشه آ�تابي مي كنم
راستي تا پنج شنبه تزمو تموم مي كنم so lets party and cheer up


........................................................................................

Thursday, January 24, 2002

٭ i have not been able to change my windows that is why i have been forced to write in english tonight a poor guy will be forced to change my widows friday i will write in persian,now i am preparing myself for a wedding party shaving showering ..........!!
last i watched american outlaws and before the city of angels they r great try them.
baby i don't know if u write my articles or not i ..............................................................................................................

Tuesday, January 22, 2002

٭ wow!it looks so silly have u ever expereince this :having an eager to write but not finding a tool to write .i decided to write and express my repressed desires right now but alas!!! my windows has been changed and i can't write persian it is too hard can u feel me no i think u can't .anyway i am trying to find a way to type farsi cause i am beginner at computer give time please!!i will come back very soon even sooner than your expectation!!!


........................................................................................

Wednesday, January 16, 2002

٭ چند روزي گر Ù�تا ريا اجازه ندادند چيزي بنو يسم اما از امروز مجدادا مي نويسم .تز مم ديگه داره تموم ميشه بهمن حتما دÙ�اع مي كنم راستي استاد راهنمام كلي ورقه امتحاني داده واسه تصحيح Ù�علا با اونا كلنجار مي رم!!!


........................................................................................

Sunday, January 13, 2002

٭ متاسÙ�انه وبلاگ down شده نمي دونم Ú†Ù‡ مرگشه!!؟؟؟؟؟


........................................................................................

Friday, January 11, 2002

٭ Ù�علا از كا نتر خبري نيست حقيقتش صÙ�حه loadنمي شد !


........................................................................................

Thursday, January 10, 2002

٭ مثل اينكه نصب بشو نيست


٭ Ù�كر كنم يه كانتر نصب كردم مطمئن نيستم ولي خدا كنه اكتيو بشه!


٭ الهي
�اسقان زشتند
و زاهدان مزدور بهشتند
اي آ�ريننده خلقان از اتش و آب
�رياد رس از ذل حجاب و �تنه اسباب
كريما گر�تار آن دردم كه تو درمان اني
بنده ان ثنايم كه تو سزاي آني
من در تو چه دانم
تو داني

چند روزي نتونستم مطلبي uploadكنم


........................................................................................

Home